บริษัท เอสเค คอนเซ็พท์ พลัส จำกัด

เราให้บริการรับจัดทำบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี 😊 บริการให้คำแนะนำปรึกษา ด้านบัญชีและภาษี วางแผนภาษี
จดทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี และ ปิดงบการเงิน ราคาถูก และรวดเร็ว 👍 โดยทีมงานมืออาชีพ

รายละเอียด

บริการของเรา

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี

- บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1, 3, 53)
- บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
- บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
- บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งออก
- บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
- บริการแก้ไขปัญหาและเข้าพบกรมสรรพากรแทน เมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเชิญพบ
- ค่าบริการจัดทำบัญชีเริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,000 บาท
รายละเอียด
บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี

บริการบัญชีสิ้นปี/ตรวจสอบบัญชี

- บริการบัญชีสิ้นปี/ตรวจสอบบัญชี
- จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
- จัดทำสรุปแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร (สิ้นปี)
- จัดทำประมาณการครึ่งปี สรุปแบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร (ครึ่งปี)
- จัดทำเอกสารเพื่อยื่น e-fliing กับกระทรวงพาณิชย์และสรรพากร
- จัดทำสรุปเพื่อจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 ก (เงินเดือนพนักงานทั้งปี)
รายละเอียด
บริการงานทะเบียน

บริการงานทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.ธ.40 ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
Copyright © 2019 SK CONCEPT PLUS CO.,LTD. All Rights Reserved.